Our wild life

Temat: zakup działki - jakaś umowa przedstępna
zrobić, jakiś wzór umowy. Na obecną chwilę nie ma jeszcze numerów dla nowych działek więc za bardzo nie ma na co napisac tej umowy ???? Czy czekac te pół roku i mieć nadzieję że wszystko będzie bobrze. piotr Dać zadatek z umową u notariusza ,będzie wiedział co wpisać w umowę aby zabezpieczyć twoje interesy.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4971Temat: Babskie pogaduchy
Basiu tutaj masz wzór takiej umowy przedwstępnej http://www.bezposrednie.pl/umowa_przedwstepna.html Paragraf 9 tyczy sie zadatku. Mozesz sobie dowolnie to zmodyfikować, oczywiście jeśli druga strona pojdzie Ci na ręke ze w razie gdybyscie nie...
Źródło: goldenretriver.fora.pl/a/a,2612.html


Temat: PLOTKA PLOTKA PLOTKA
Witam, zamierzamy miec wesek w Synowieckiej w przyszlym roku (lipiec 2009) - jednak pojawilu sie pewne watpliwosci po obejrzeniu wzoru umowy. Czy wasza tez byla pozbawiona istotnych elementow - wyrazne okreslenie stron umowy, brak daty i miejsca jej podpisania, umowa w tytule ma wynajem sali a nie organizacje uroczystoci weselnej? Poza tym warunki platnosc: 1500 zadatku, 2-3 miesiace przed - 50% zadatku i 3 tyg. przed reszta!!! Wesele - w cenie 9 godzina a potem doplata 500 za kazda "nagodzine"? Mamy wrazenie ze umowa w tej formie nie chroni naszej strony w ogole...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=2922


Temat: ślub 2010-przygotowania
No to i ja się pochwale co już mamy Kościół 10.04.10 godzina 15:00 sala (w marcu podpisujemy umowę i płacimy zadatek) fotograf (z pisana umowa) zespół (z pisana umowa) kucharka + ... to mamy dwa typy: nr1 nr2 i jeszcze dwa wzory zaproszeń nam się podobają nr1 nr2 oczywiście na zaproszeniu będzie nasze jakieś cudowne zdjęcie No to chyba tyle co ostatnio obgadaliśmy......
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3384


Temat: Ślub w czerwcu 2010 roku
Znalazłam fajne wzory umów. Oto fragment jednej z nich: Wykonawca otrzyma za powyższą usługę kwotę .........zł, z czego: a) ........ zł w formie zaliczki zostało przekazane Wykonawcy w dniu ...... b) ....... zł w formie zadatku w dniu ..................... c) ........ zł 2 dni po zakończeniu imprezy. ... ... ... W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w terminie do 90 dni przed datą uroczystości, zadatek nie zostanie zwrócony. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w terminie do 90 dni przed datą uroczystości Zleceniodawca otrzyma zwrot zadatku powiększonego o 10% wartości umowy....
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3797


Temat: Umowa z klientem na wykonanie zamówienia???
Ja mam taką samą umowę co kolega Mitek. Dlaczego? A dlatego, że jak po 4 tygodniach od podpisania umowy klient powie: "Czy ja taki wzór wybrałem?" itp. to masz w umowie ... wpłaty (zadatek inaczej) to znaczy że może cię wykiwać. A nawiązując ostatnio miałem przypadek gdzie klient powiedział, że u konkurencji wystarczy, że wpłaci za szafę 100 zaliczki a u mnie trzeba ... Gość ich wystawił- meble stoją a kasy brak!!! Gdy podpisuję umowę na kuchnię to pierwsza wpłata wynosi 50% zlecenia, przy szafach i innych meblach czasem mniej. Z zamówieniami od firm bywa różnie. Instytucje państwowe zawsze płacą w terminie więc im ustalam najmniejsze wartości. UMOWA TO PODSTAWA. Pozdrawiam Kolegów.
Źródło: e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=1693


Temat: Umowa z klientem na wykonanie zamówienia???
Chyba wolno tylko trzeba się z tego w danym miesiącu rozliczyć . Z każdych pieniędzy wziętych od klienta musisz się rozlizyć w danym miesiącu. Widzę, że koledzy mylą zadatek z zaliczką. Zadatek w myśl artykułu zdaje się 394 KC ma to znaczenie, że w przypadku niedotrzymania umowy przez jedną ze stron, druga ma prawo go zatrzymać, lub żądać kwoty dwukrotnie wyższej jeżeli sama go dała. Reasumując zadatek jest zabezpieczeniem umowy-klient zrezygnuje możesz mu go nie oddać, ale jak ty dasz ciała, klient (o ile zna prawo ) może żądać x2. Natomiast zaliczka jest ... zamawiającego i długo u Ciebie poleży.Formą zabezpieczenia jest klauzula w umowie, że po zakupie towaru oddajesz go klientowi zamiast kasy. W ogóle jak trafisz cwaniaka to jest ciężko wygrać. Najlepiej poświęcić 1000 lub 2000 i zamówić w jakiejś bardzo dobrej kancelarii prawniczej wzór umowy, do tego trochę ją zmodyfikować na własną modłę i razem z dokładnym projektem(wraz z materiałówką) dać klientowi do...
Źródło: e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=1693


Temat: zaliczka a faktura pro-forma
brutto, SP - oznacza stawkę podatku; dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi; cenę netto; ilość zamówionych towarów; wartość zamówionych towarów lub usług netto; stawki podatku; kwoty podatku; wartość brutto zamówienia lub umowy; datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury." Otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2025


Temat: Umowa z orkiestrą
Znalazłam (na gimbli) takie wzory: UMOWA W dniu .......... zostala zawarta umowa pomiedzy................ zam. ...................... , a zespolem ................................ Zespol zapewnia oprawe muzyczna przyjecia , ktore odbedzie sie .................. w ................... o godz............. Strony ustalily wartosc uslugi w wysokosci............ zl. W dniu spisania umowy zostal pobrany zadatek w wysokosci..........zl. Doplata do calej sumy powinna zostac dokonana najpozniej na jedna godzine przed zakonczeniem imprezy. Zespol zastrzega sobie prawo do zmiany ceny uslugi w stopniu nie wiekszym , niz wynikaloby to z oficjalnie przyjetego wspolczynnika inflacji. W przypadku zerwania umowy z winy organizatora w/w zadatek ... ............................ 200...r. Umowa Zawarta między ................................................................ NIP ......................... w składzie : (.............................................................................................), (nazywanym dalej zleceniodawcą), a ................................................................ NIP........................... (nazywanym dalej zleceniobiorcą). Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i poprowadzenie imprezy weselnej, w dniu ................................200... roku w ................................................................ . Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć niezbędny sprzęt i akcesoria w celu wykonania niniejszej umowy. Wartość przedmiotu umowy strony określają na ................ zł (netto), słownie (....................... złotych). Płatnikiem podatku jest zleceniodawca a koszty uzyskania przychodu określa się na 50% wartości umowy, ponieważ program imprezy jest w całości autorstwa zleceniobiorcy. Pierwsza część ( zaliczka, bezzwrotna ) w kwocie .... zł, (.............), płatna jest w dniu podpisania umowy. Pozostała kwota .............. zł słownie (.............................) wypłacona będzie w dniu imprezy. Zmiana terminu dokonania umowy możliwa jest na 6 miesięcy przed upływem w/w terminu zawartego w umowie. Nie dotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron, podlega opłacie karnej w wysokości dwukrotności w/w umowy. Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane na zasadzie aneksów w porozumieniu stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca UMOWA zawarta w dniu ...................... pomiędzy szefem zespołu muzycznego ....., a organizatorem .............................................................. adres zamieszkania ............................................................................ , tel. ............................ Zespół ... zobowiązuje się dać oprawę muzyczną na ......................... ... umowie - .............. • Zadatek: ......... PLN (słownie złotych : ................................................). Organizator ponosi odpowiedzialność za właściwe przygotowanie miejsca imprezy oraz zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscu pracy zespołu. Za uszkodzenie ... opłaty związanej z prawami autorskimi wykonywanych utworów. W razie nie wywiązania się którejkolwiek ze stron z warunków umowy, zobowiązana jest ona do uregulowania drugiej stronie poniesionych z tego tytułu strat. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zadatku. W przypadku odstąpienia od umowy przez organizatora na trzy miesiące i krócej przed imprezą - organizator wypłaca zespołowi odstępne w wysokości 50% kwoty zawartej w umowie. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ................................................ ....................................... podpis szefa zespołu podpis organizatora Dodałabym jeszcze zapis,...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=8144


Temat: Umowa z restauracją / salą weselną
Wykonawcą zawarto umowę następującej treści: 1. Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia weselnego dla ............................... osób w dniu ............................... udostępniając obiekt ............................... położony w ............................... przy ul. ............................... w godzinach od ............................... dnia ............................... do godziny ............................... dnia następnego. 2. Ostateczna liczba gości zostanie podana przez zamawiającego do dnia ............................... w formie aneksu do umowy i stanowić będzie podstawę określenia wartości umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością posiłków i potraw wg załączonego Menu. 3.1 Ostateczne Menu zostanie ustalone najpóźniej do ............................... dni przed planowanym terminem przyjęcia i stanowić będzie aneks do umowy. 3.2 Kawa i herbata będą podawane bez ograniczeń do konsumpcji na miejscu przez cały czas trwania imprezy. 3.3 Wyroby cukiernicze i owoce zostaną dostarczone najpóźniej w dniu ... członkom Zespołu Muzycznego zatrudnionego przez Zamawiającego możliwości podłączenia niezbędnych instrumentów i urządzeń nagłaśniających. 8. Cena za usługę wynosi ............................... zł za osobę wg kalkulacji na dzień podpisania umowy i nie może ... przekazane Wykonawcy w dniu ............................... b) ............................... zł (słownie zł: .........................................................................) w formie zadatku w dniu podpisania umowy, c) i ............................... zł (słownie zł: .........................................................................) po zakończeniu imprezy. 12. Końcowe rozliczenie nastąpi w ciągu ............................... dni od daty zakończenia uroczystości. 13. Odstąpienie od umowy: 13.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę w terminie do ............................... dni przed datą uroczystości, zadatek nie zostanie zwrócony. 13.2 W przypadku odstąpienia od przez Wykonawcę, Zleceniodawca otrzyma zwrot zadatku powiększonego o 10% wartości umowy. 13.3 Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron w terminie do ............................... dni przed datą uroczystości nie pociąga skutków wymienionych w punktach 13.1 i 13.2. 14. W sprawach nieuregulowany niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=3100


Temat: WZORY UMÓW
UMOWA O DZIEŁO Z FOTOGRAFEM Zawarta w dniu ………………………………………….. pomiędzy ……………………... i …………………….. zamieszkałymi ………………………………………., tel. …………………. ………………………………………., tel. ………………….. zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM a …………………………….. zamieszkałą/łym …………………………………………….. zwaną/ym w umowie ... na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł. §4. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę ... …….. dni od przekazania dzieła. W dniu dzisiejszym wykonawca potwierdza odbiór od zamawiającego kwoty ………………. zł. (…………………. zł.) tytułem zaliczki/zadatku. §6. Przekazanie dzieła nastąpi w terminie ………. dni od daty uroczystości. ... umowy wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości ..................... % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. §7. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy ... umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. §9. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zamawiającego. §10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego. §11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA                                  ZAMAWIAJĄCY [ Dodano: Sro 22...
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=383